Sammanfattning

Calgus

Calgus är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder och står under Finansinspektionens tillsyn sedan den 14 maj 2009.

Investeringsstrategi

Calgus är en aktiefond som i huvudsak är en svensk långfond men kan ha negativ exponering, handla med derivat eller vara helt likvid. I normalfallet har fonden 15-25 aktieinnehav, där de 10 största innehaven står för 50-70 procent av portföljen.

 

Köp och försäljning av andelar

Köp och försäljning av andelar sker vid månadsskifte. Anmälan om köp och försäljning skall vara Fondbolaget tillhanda senast 10 bankdagar före månadsskifte. För köp av andelar skall likvid vara fondens konto tillhanda senast tre bankdagar före kvartalsskifte.

Rapporter

Fondbolaget upprättar årsberättelser och halvårsredogörelser vilka skall tillställas Finansinspektionen och de andelsägare som inte avsagt sig dessa samt finnas att tillgå hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondvärdet fastställs den sista bankdagen i varje månad och publiceras på hemsidan.

Fondförvaltande bolag

Sivers Urban Fonder AB
Organisationsnummer 556725-7935.
Fonden förvaltas av Carl Urban.